Focus op techniek

Deskundigheid op elk moment
 

Privacy Verklaring van COEN Corporate Engineering

Over COEN 
COEN is actief op contractmanagement, bemiddeling en advies in verzekeringen en schade-expertise. Voor onze dienstverlening maken wij gebruik van persoonsgegevens. Daarbij werken wij ook samen met andere organisaties of bedrijven waaronder in ieder geval verzekeraars. Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd waarbij wij de privacywetgeving in acht nemen. 

COEN Corporate Engineering, gevestigd aan de Oude Middenweg 17, 2491 AC Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@coen-ce.nl
www.coen-ce.nl
Oude Middenweg 17, 2491 AC Den Haag
Telefoon +31 6 22 735 788

Functionaris Gegevensbescherming:
De heer M.P. Hermans is de Functionaris Gegevensbescherming van COEN Corporate Engineering.
Hij is te bereiken via mphermans@coen-ce.nl of +31 6 22 735 788

Gebruik van persoonsgegevens 
Voor onze dienstverlening verwerkt COEN persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon) en andere gegevens zoals bijvoorbeeld:

 • naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit en huwelijkse staat, telefoonnummer, e-mailadres;
 • financiële gegevens zoals bankrekeningnummers en faillissement of surseance status;
 • demografische gegevens zoals informatie over levensstijl en behoefte aan verzekeringen;
 • gegeven antwoorden bij het aanvragen van een verzekering, wijziging, schademelding, declaratie of naverrekening;
 • gegevens over verzekeringshistorie en schadeverleden.

Daarnaast kunnen wij bijzondere gegevens verwerken zoals strafrechtelijke gegevens of gezondheidsgegevens voor het afsluiten van verzekeringen en het behandelen van schades.

Wij zullen alleen de voor onze dienstverlening noodzakelijke gegevens  verwerken. Indien bepaalde gegevens niet worden verstrekt, kan dat met zich meebrengen dat het niet mogelijk zal zijn de gevraagde diensten te leveren dan wel een schade af te wikkelen of uit te betalen. Wanneer u gegevens aan ons verstrekt van derden (uw collega (‘s), partner, kinderen, medeverzekerden of gegevens van andere personen ten behoeve van de uitvoering van onze diensten) gaan wij ervan uit dat u hen informeert over de verwerking van hun gegevens door COEN en verwijst naar dit privacy statement.

Naast de informatie die u zelf verstrekt, kan COEN informatie verzamelen bij derde partijen. Zo worden gegevens verwerkt ter voorkoming van fraude jegens financiële instellingen. Deze gegevens kunnen zowel tijdens als ook voor het verlenen van onze diensten worden opgevraagd. In deze gevallen heeft COEN een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens. U kunt tegen deze verwerking verzet aantekenen. 

COEN verwerkt de gegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder 

 • het leveren, wijzigen of beheren van de door u gevraagde diensten;
 • het bemiddelen bij het tot stand komen van verzekeringen;
 • schadebehandeling en -expertise;
 • onderzoeken van schades of klachten in verband met verzekeringspolissen of de dienstverlening;
 • advisering op het gebied van risicobeheersing;
 • onderzoek naar klanttevredenheid;
 • interne rapportage, statistische analyse, het op de markt brengen van producten en diensten van COEN en verbetering van producten en diensten;
 • onderzoek naar opgelegde sancties, validatie van gegevens, faciliteren van voorkoming, opsporing en/of onderzoek naar criminaliteit;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en/of uw bij ons afgenomen diensten en producten;
 • het aanbieden van andere producten die voor u interessant kunnen zijn;
 • verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders;
 • het afhandelen van betalingen.

De informatie kan worden opgeslagen op zowel interne als externe systemen. Betrokken medewerkers hebben uitsluitend toegang tot deze gegevens en zij mogen de gegevens uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor COEN de gegevens verwerkt. 

COEN baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:

Uitvoering geven aan de overeenkomst
in het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.

Nakoming van een wettelijke verplichting
Het verwerken van gegevens kan nodig zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. COEN is bijvoorbeeld vergunning plichtig onder de Wet Financieel Toezicht en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. COEN is verplicht zich aan geldende regels te houden.

Gerechtvaardigd belang
Het verzamelen en gebruik van bepaalde gegevens is nodig om invulling te geven aan gelegitimeerde commerciële belangen, bijvoorbeeld het aanbieden van (verzekerings)producten die voor u interessant kunnen zijn of het doen van marktonderzoek om onze producten en dienstverlening te verbeteren. Wanneer wij op deze basis gegevens van u verwerken, zullen wij zorgdragen voor de nodige maatregelen om te voorkomen dat de verwerking een inbreuk vormt op de onder de privacy wetgeving aan u gegeven rechten en vrijheden. 

Toestemming
We verwerken gegevens op basis van toestemming wanneer wij bijzondere gegevens verwerken. Het staat u altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering te geven aan onze dienstverlening. Daar waar bijzondere gegevens benodigd zijn en u van onze dienstverlening gebruik wenst te maken, gaat u akkoord met het verzamelen en het gebruik van deze bijzondere gegevens.

Verstrekking aan derden
COEN verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is in het kader van onze dienstverlening. Voor onze dienstverlening schakelen wij derde partijen in. Wij kunnen in dat kader gegevens verstrekken aan:

 • verzekeraars en tussenpersonen waar nodig voor het sluiten van verzekeringen en het verlenen van onze diensten;
 • expertisebureaus, juristen, accountants of onderzoeksbureau's voor werkzaamheden in het geval van voor schade-expertise of contractmanagement benodigde rapportages;
 • opsporingsinstanties waar nodig om fraude en criminaliteit te voorkomen of op te sporen;
 • overheidsinstanties waar nodig voor COEN om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • derde partijen in geval van outsourcing van werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen onder verantwoordelijkheid van COEN worden uitgevoerd conform onze beveiligingsstandaarden en op onze instructies;
 • rechtsopvolgers, in geval van verkoop van de dienstverlening aan een andere organisatie of overname of verkoop van (een deel van) COEN. Wanneer in dat geval persoonsgegevens worden gedeeld, zullen de gegevens conform dit statement gebruikt blijven worden;
 • medische deskundigen bijvoorbeeld in geval van dienstverlening omtrent ziektekostenverzekeringen en schade-expertise;
 • onderzoeksbureau's die worden ingeschakeld in het kader van onderzoek naar strafrechtelijk verleden, fraude (en het afgeven van verklaringen omtrent gedrag) teneinde fraude in de verzekeringsindustrie op te sporen en te voorkomen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Verwerking alleen binnen de EU
COEN is een Nederlandse organisatie met bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die zich uitsluitend over Nederland reiken.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, heeft COEN een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan. 

Direct Marketing
Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing voor andere dienstverlening en producten die naar onze mening interessant voor u kunnen zijn. Wij zullen u wel telkens de mogelijkheid bieden om aan te geven dat uw gegevens niet voor direct marketing doeleinden mogen worden gebruikt. Wanneer wij u per e-mail benaderen voor marketing- doeleinden hebben wij vooraf van u uw toestemming nodig.

Juistheid van de gegevens
Voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende gegevens. U dient ons dan ook te informeren over wijzigingen in uw gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

COEN neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van COEN) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

COEN gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door COEN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@coen-ce.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

COEN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Sommige van deze rechten zullen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden uitgeoefend. Als wij niet in staat zijn opvolging te geven aan een verzoek, zullen wij u daarover informeren. Zolang een verzekering via ons is afgesloten moeten wij de (persoons)gegevens bewaren. Ook daarna is er een wettelijke bewaartermijn.

Bewaring persoonsgegevens

De bewaartijd van gegevens is niet voor elke soort verzekering of dienst hetzelfde. COEN bewaart uw gegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Tevens dient COEN gegevens te bewaren met het oog op de dossier- en zorgplicht en de bewijspositie en voorts om te voldoen aan wet- en regelgeving. COEN bewaart gegevens t.b.v. verzekeringen en risicomanagement/schades 7 jaar na beëindiging respectievelijk afhandeling. Na afloop van de bewaartermijnen zal COEN de gegevens verwijderen of anoniem maken.

Wij stellen uw mening op prijs. Als u opmerkingen of vragen hebt over onze privacyverklaring, stuurt u deze dan info@coen-ce.nl of schrijf ons op het volgende adres: 

COEN Corporate Engineering
t.a.v de Functionaris Gegevensbescherming
Oude Middenweg 17
2491 AC Den Haag.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met onze Functionaris voor de gegevensbescherming:  
Dhr. M.P. Hermans, telefoon +31 6 22 735 788

Autoriteit Persoonsgegevens
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door COEN, horen wij dat natuurlijk graag. U kunt daarover contact met ons opnemen en wij zullen samen met u naar oplossingen kijken. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de 
Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is geen overeenkomst en wij kunnen deze privacyverklaring actualiseren. Zodra wij wijzigingen aanbrengen wordt de wijzigingsdatum bijgewerkt. Wij zullen u op verschillende manieren informeren over wijzigingen, onder andere door de herziene privacyverklaring te publiceren op onze website, waarna deze direct in werking treedt. U dient deze verklaring van tijd tot tijd te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de wijze waarop COEN met uw persoonsgegevens omgaat. 

Deze privacyverklaring is op 1 maart 2019 vernieuwd.